دستورالعمل تألیف کتاب در انتشارات علمی
 

دستورالعمل تألیف کتاب در انتشارات علمی

 

ویژگی کتاب­هایی که قابلیت تألیف دارند:

1. زمینة استفاده کتاب درسی باشد یعنی سر فصل را پوشش دهد؛

2. تازگی و نو بودن محتوا بطوری که حیطة دانش دانشجویان را افزایش دهد؛

3. ضرورت تألیف کتاب؛

4. حجم مطالب با توجه به زمان اختصاص داده شده به این درس مناسب باشد؛

5. کتابی انتخاب شود که محتوای آن از توالی و انسجام مناسب برخوردار باشد؛

6. در نظر گرفتن مقطع آموزشی دانشجویان؛

7. رعایت امانت در رفرنس ­دهی(ارجاعات و نقل قول­ها داخل متن مستند باشند، آدرس­ها درون متنی داده­شود) به همراه اطلاعات کامل کتاب شناختی آنها در پایان کتاب در کتاب نامه ارائه شود.

8. فصل بندی مناسب؛

 9. حروفچینی متن بر طبق دستورالعمل نحوة حروف نگاری و صفحه آرایی کتاب در روی سایت دانشگاه به آدرس:WWW.AZAD.AC.IR؛

 10. رعایت الگوها و استانداردهای نگارش (جداول، نمودارها، مأخذ، زیرنویس و فرمول­ها ).

شرایط تألیف ­کتاب جهت طرح در شورای انتشارات علمی و ارسال جهت داوری:

1.       تکمیل فرم برگ ارزیابی خصوصیات اصلی کتاب متقاضی چاپ در دانشگاه توسط گروه آموزشی دانشکده و تأیید مدیر گروه 

2.       تکمیل فرم درخواست چاپ (ترجمه  / تالیف  ) ثر از روی سایت.

3.       در صورت مشارکت، تکمیل فـرم نحـوة مشارکت چـاپ کتاب در داخل دانشگـاه (سهم هر مؤلف در تدوین اثر کتاب).

سامانه های الکترونیک